DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Jak starać się o dotację - formularze
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 25.08.2010
Liczba wyświetleń: 31030
PDF
DRUKUJ


Dotacje od miasta
W roku 2012 miasto Chodzież wspiera działalność organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów sportowych i innych podmiotów, które wykonują zadania mieszczące się w zakresie pożytku publicznego.

Zakres ten określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm), jego uszczegółowieniem jest natomiast uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy miejskiej Chodzież z organizacjami pozarządowymi. 

Oba te dokumenty określają tryb ubiegania się publiczne pieniądze oraz tryb ich przydzielania. Dla organizacji, które zdecydują się na współpracę z samorządem najważniejsze jest, aby zakres tematyczny i terytorialny planowanych działań, zgadzał się z zapisami wspomnianej ustawy i uchwały. Jedynie takie wnioski o dotację będą rozpatrywane.

Na mocy ustawy o pożytku publicznym wsparcie finansowe miasta dla jego niepublicznych partnerów może odbyć się na drodze otwartego konkursu ofert oraz, od marca tego roku, w drodze udzielania tzw. małych dotacji.

Wszystkie podmioty, które mają zamiar ubiegać się o dofiansowanie realizacji zadań publicznych z kasy miejskiej uprejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z tekstem ujednoliconym ustawy, który linkujemy poniżej:

 

ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie

Tryb konkursowy
Organizacje ubiegające się o realizację zadań publicznych, finansowanych z miejskiej kasy, muszą stanąć do konkursu na zasadzie podobnej, jak to się ma w przypadku przetargów. Startujący do konkursu składają oferty na specjalnych drukach. Wzór formularza oferty oraz wskazówki dotyczące jego wypełnienia, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

Konkurs ofert będzie każdorazowo ogłaszany, z 21-dniowym wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie www.chodziez.pl i w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży.

O przyznaniu dotacji i o jej wysokości decyduje burmistrz Chodzieży, który wspomaga się opinią komisji konkursowej złożonej z czterech powołanych przez niego osób.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, pod numerem telefonu (0-67) 282-71-71 w. 411 i na stronie internetowej urzędu www.chodziez.pl Pracownikiem zajmującym się współpracą urzędu z organizacjami jest Maciej Strzeliński.


Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 2 ofertę realizacji zadania na odpowiednim druku w terminie określonym w ogłoszeniu. Wzór oferty stanowi załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej

 

Druk do pobrania z Internetu

 

bądź w biurze 409 Urzędu Miejskiego. 
Zgodnie z art. 14 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, wymagane jest aby oferta zawierała w szczególności:

szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego;
informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł;
deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Do oferty bezwzględnie należy dołączyć:
Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

 

Tryb "małej dotacji"
Zgodnie z Art. 19a. ustawy
1. Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.
3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji
pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem
otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym
lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza
kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
2. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego zleca realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu
oferty przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
Przepis art. 14 stosuje się odpowiednio.
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7
dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa
w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę
o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania
publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.
6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu
samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust.
1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może
przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3.
8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ